Tựa đề bằng tiếng Việt Nam

Nhiều người nghĩ rằng nguồn nước dơ bẩn lớn nhất ở các nơi đô thị bắt đầu từ các điểm (point) như các nhà máy và các nhà máy lọc nước cống. Thực ra, cái nguồn ô nhiễm lớn nhất cho các suối, sông ngòi, các kinh và biển Thái Bình Dương của chúng ta bắt đầu từ các đường phố, láng giềng, các nơi đang xây cất và các bãi đậu xe. Các ô nhiễm loại nầy nhiều khi được gọi là 'nguồn ô nhiễm không nhất định (non-point source) vì không có một nguồn nào được xác định là ô nhiễm do từ đó ra.

Đoạn nầy của mạng có sách mỏng (brochure), quảmg cáo và các tài liệu bằng tiếng Việt Nam chỉ dẩn quí vị cách thức để giảm bớt nước bị ô nhiễm. Xem những trang nầy để biết thêm những gì mà quí vị có thể làm được để giữ cho các mạch nước được trong sạch. Quí vị nên nhớ rằng Biển Cả Bắt Đầu Từ Cửa Trước Của Quí Vị.